תקנון החנות ותנאי שימוש

תודה לכם שבחרתם לגלוש ולעשות שימוש באתר של קנה׳קש https://www.kane-kash.com/ (להלן: "האתר"). אנו בטוחים שתהנו מחוויית הגלישה והקניה באתר. אתם מוזמנים להפנות כל שאלה, תלונה והצעה לשיפור לשירות הלקוחות שלנו: office@knekash.com

תנאי שימוש אלה נועדו להסדיר את השימוש באתר בכלל ואת פעילות הרכישה בו בפרט. אנא עיינו גם במדיניות הגנת הפרטיות ובמדיניות משלוחים, ביטולים והחזרות אשר מהווים חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלה.

תנאי שימוש אלה חלים על כל שימוש באתר, ואתם מתבקשים לקרוא אותם ולהסכים להם בטרם עשיית שימוש כלשהו באתר.

בעצם כניסתכם לאתר, גלישתכם או צפייתכם בו, קריאת תכניו או ביצוע עסקה כלשהי באמצעות האתר, אתם מאשרים כי קראתם תנאים אלה והנכם מסכימים להם. תנאי שימוש אלה מהווים הסכם מחייב בינכם ובין קנה׳קש החנות (להלן: "החנות").

במידה ואינכם מסכימים לאיזה מן התנאים הכלולים בתנאי שימוש אלה, אנא צאו מן האתר עתה ואל תעשו בו כל שימוש!

התכנים באתר והנושאים שהוא עוסק בהם אינם פוגעניים, אך הם מיועדים, במהותם, לבגירים. במידה והנכם קטינים אתם מתבקשים לקבל את הסכמת אפוטרופסתכם החוקית לשימוש באתר או לעזוב את האתר. בכל מקרה, רכישה באתר מותרת אך ורק למי שמלאו לו 18 שנים.

רכישות באתר מותרת אך ורק למי שהם תושבי ישראל (יש להם כתובת בישראל) ומחזיקים בכרטיס אשראי ישראלי תקף.

תנאי שימוש אלה חלים על כל שימוש באתר, באמצעות כל מכשיר המאפשר שימוש באתר, בין באמצעות רשת האינטרנט, בין ללא חיבור לרשת האינטרנט (off-line) ובין בכל דרך אחרת.

החנות שומרת על זכותה לעדכן את תנאי שימוש אלה מעת לעת, ולכן מומלץ לחזור ולעיין בהם מידי פעם.

כותרות הסעיפים בתנאי שימוש אלה נרשמו מטעמי נוחות בלבד, ואין לייחס להן משמעות פרשנית או אחרת כלשהי.

הגדרות

"תוכן" או "תכנים" - כל מידע מכל סוג שהוא, לרבות כל מידע מילולי, גרפי, צילומי או כל סוג חזותי אחר, כתוב, מצוייר, מאוייר, מוקלט, קולי או כל שילוב של כל אחד מאלה (כולל שילוב סרט או תמונה וקול), כל מידע דיגיטלי או אופטי, לרבות קבצים, יישומים, מאגרי נתונים, צלמיות, תווים, תוצאות חישוב, פלטי נתונים וכן כל שילוב, עיבוד, עריכה ועיצוב מחדש של כל אחד מהנ"ל.

"שימוש" - כל שימוש שהוא באתר, לרבות גלישה, צפיה, קריאה, רכישה, העלאת תכנים והזנת נתונים.

"מידע אישי" - פרטים מזהים של המשתמשים ו/או הקשורים אליהם, כגון (אך לא רק) שם, כתובת, מספרי טלפון, כתובת דואר אלקטרוני, מין וגיל.

"מידע נאסף" - מידע אשר יאסף על ידי האתר בעת השימוש שיעשו המשתמשים באתר, לרבות מידע בדבר הרגלי הגלישה שלהם, תכנים בהם צפיתם, פרסומות בהן הבעתם עניין, מוצרים בהם התעניינו או אותם רכשו. אמצעי תשלום בהם השתמשו, הכתובת-IP של המשתמשים, זמני גלישה ועוד. 

השימוש באתר

השימוש באתר פתוח לכל החפצים בכך, בכפוף לתנאי שימוש אלה. יתכן ושימושים מסויימים או חלקים מסויימים באתר ידרשו רישום מוקדם, לרבות מסירת פרטים מזהים ופרטי התקשרות. כמו כן, האתר מאפשר רכישת מוצרים ושירותים שונים תמורת תשלום.

השימוש באתר מותר למטרות פרטיות ואישיות בלבד ואין לעשות בו כל שימוש אחר. האתר אינו מיועד לשימוש מסחרי, ואין לרכוש ממנו מוצרים במטרה למכור אותם לאחרים.

אנו מודעים לכך שחלק בלתי נפרד מחוויית הגלישה באתר הוא שיתוף החוויה עם חבריכם. לפיכך אתם רשאים לשתף באופן פרטי עם חבריכם, באמצעות תוכנות מסרים כגון Whatsapp או רשתות חברתיות את הפריטים המוצעים למכירה באתר, וזאת בתנאי שלא תייחסו את הפריטים והזכויות בהם לעצמכם או לגוף שלישי כלשהו. למעט האמור לעיל, אין להעתיק ו/או להשתמש בתכנים מן האתר לכל מטרה, מסחרית או שאינה מסחרית, אשר אינה למטרת שימוש אישי פרטי.

אתם מתחייבים להשתמש באתר בהתאם לדרישות כל דין, בהתאם לתנאי שימוש אלה, ולהימנע משימוש שיש בו משום מפגיעה באתר ו/או בצדדים שלישיים.

אתם מתחייבים שלא לפגוע באתר או במשתמשים אחרים הגולשים באתר או ברשת האינטרנט בכלל, ובכלל זה להימנע מכל פגיעה ביכולתן ו/או הכבדה עליהן לרכוש מוצרים ולצרוך שירותים הניתנים באתר וכן להימנע כליל מאיסוף נתונים על האתר. איסור זה כולל גם איסור על משלוח "דואר זבל", מכתבי שרשרת, משחקי פירמידה או כל ניסיון למסור מידע או להציע שירותים או מוצרים שהמשתמשים ו/או האתר לא אישרו קבלתם.

בכל מקרה תמסרו באתר פרטים אישיים כלשהם, בין מרצונכם ובין אם תידרשו לעשות כן, אתם מתחייבים למסור את פרטיכם בלבד (ולא פרטים של אחר) ואתם מתחייבים כי הפרטים שתימסרו יהיו נכונים, אמיתיים ומדוייקים.

הרישום לאתר יכול שיעשה באמצעות פרופיל קיים שלכם ברשת חברתית. אתם נותנים בזאת את הסכמתכם לחנות לקבל מספק הרשת החברתית את הפרטים הדרושים לצורך הרישום ולעשות בהם שימוש לצורך הרישום.

במידה ובמהלך הרישום תתבקשו לבחור שם משתמש ו/או סיסמא, אתם מתחייבים לשמור אותם בסודיות ולמנוע כל שימוש לרעה בהם. על המשתמשים חלה האחריות להחליף מעת לעת את הסיסמא.

החנות זכאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, שלא לאפשר למשתמשים רשומים כלשהם מלעשות שימוש באתר ו/או בכל חלק ממנו, לבטל את רישומה ולחסום עבורם את הגישה לאתר ו/או לכל חלק ממנו.

החנות רשאית להפסיק בכל עת את פעילות האתר או את מתן השירותים באתר, כולם או חלקם, וכן לשנות מעת לעת את מבנה האתר, מראהו ועיצובו, את היקפם וזמינותם של המוצרים והשירותים בו ושל התכנים או לשנות כל דבר ו/או היבט אחר הכרוך באתר, והכל מבלי להודיע על כך מראש.

מבלי לגרוע מכל סעד ו/או תרופה העומדים לזכות החנות, החנות שומרת לעצמה את הזכות לסגור חשבון של כל משתמש, ו/או לחסום גישה של כל משתמש לאתר ו/או לבטל כל זכות אחרת שניתנה לכל משתמש מכוח תנאי שימוש אלה, באופן מיידי, ללא כל הודעה מוקדמת או חבות מצד החנות. בין היתר רשאית החנות לחסום ו/או לסגור חשבון משתמש כאמור במקרה בו בוצע בחשבון או שקיים חשש (לפי שיקול דעתה הבלעדי של החנות) שבוצע בחשבון או עומד להתבצע, אחת מאלה: (א) הפרה או אי-עמידה באלו מהתנאים הקבועים בתנאי שימוש אלה; (ב) תרמית, הונאה, זיוף, ניצול לרעה או כל פעולה אסורה או לא חוקית אחרת; או (ג) פעולה שיש בה כדי לפגוע באינטרס עסקי, מסחרי, ציבורי, או אחר של החנות.

חל איסור להפעיל על האתר כל תוכנת מחשב, יישום או אמצעי אחר לשם חיפוש, סריקה או איחזור אוטומטיים של תכנים מן האתר.

אין להציג את האתר, חלקים ממנו או תכנים ממנו בתוך מסגרת (Frame) של אתר אינטרנט אחר.

חל איסור לכלול קישור לאתר מכל אתר אחר המכיל תכנים פוגעניים ו/או פורנוגראפיים ו/או מעודדים טרור ו/או גזענות ו/או אפליה ו/או אלימות ו/או שיש בהם משום הפרה של חוק כלשהו.

אין להציג תכנים כלשהם מן האתר באופן המשנה את התכנים באופן כלשהו. מי שמאפשר מאתר אחר או מכל אמצעי או מקום אחר גישה לאתר, מתחייבים שחיבור כזה לא יגרום לשינוי כלשהו בתכנים.

מבלי לגרוע מכל האמור לעיל, אין להטמיע (Embed) סרטוני וידאו מן האתר (מכל פורמט שהוא, לרבות אנימציה) בכל אתר אחר או בכל מסגרת אחרת (לרבות רשתות חברתיות) מבלי לקבל לכך את הסכמת החנות מראש.

מבלי לגרוע מכל האמור לעיל, חל איסור מלנקוט בכל פעולה שיש בה כדי:

21.1. להפריע להתנהלותו התקינה של האתר.

21.2. לאסוף נתונים על מי ממשתמשי האתר.

21.3. להתחזות לאדם אחר.

קניין רוחני

כל הזכויות באתר ובכל התכנים הכלולים בו, לרבות זכות היוצרים, הזכות המוסרית וכל זכות קניין רוחני אחרת, שייכות לחנות או לצדדים שלישיים עמם קשורה החנות.

כל הזכויות במוצרים, לרבות כל זכות בתכנון ועיצוב המוצרים, שייכות לחנות בלבד, אלא אם צויין במפורש אחרת באתר. רכישת מוצר מן האתר מקנה אך ורק את זכות השימוש בו, והיא אינה מקנה זכויות קניין רוחני כלשהן במוצר. אין להעתיק את המוצרים, להפיצם, להעמידם לרשות הציבור, לשכפל אותם, לשנותם, לעבדם, לערוך אותם, או ליצור יצירות נגזרות שלהם בדרך כלשהי.

אין להעתיק, להפיץ, להעמיד לרשות הציבור, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, לשכפל, לשנות, לעבד, לערוך, ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר את האתר והתכנים הכלולים בו או כל חלק מהם.

ככל שמופיעים באתר סימני המסחר ומודעות פרסומת של מפרסמות באתר, הרי אלה הינם קניינן של מפרסמות אלה בלבד ואין לעשות בהם כל שימוש.

אלא אם הדבר מותר במפורש לפי תנאי שימוש אלה, אתם מתחייבים שלא לפרסם את התכנים ו/או כל חלק מהם לרבות כל מוצר ו/או פלט של התכנים ולא לשכפל, לצלם, להדפיס ו/או להעתיק כל תוכן שהוא מתוך האתר לצורך הפצה או פרסום בכל דרך שהיא, וכן לא לסייע לאחרים לעשות כן.

מובהר כי אין להשתמש בתכנים שבאתר לצורך יצירת ו/או פרסום לקט, אוסף, תקציר או מאגרי מידע וחדשות.

העתקה ו/או נטילה שיטתית של תכנים ו/או מודעות מפרסמות באתר, לצורך פעילות מסחרית ו/או עסקית, או לצורך כל פעילות אחרת שיש בה כדי לפגוע בפעילות האתר, אסורה בהחלט.

ככל שתעלו לאתר תכנים כלשהם (לדוגמא: לשם הדפסתם על מוצר) הרי שאתם מצהירים ומתחייבים כי יש לכם את כל האישורים, ההרשאות והרישיונות הדרושים על מנת לעשות שימוש כזה באותם תכנים. בכל מקרה, האחריות הבלעדית לשימוש שתעשו או תבקשו מהחנות לעשות בתכנים, תהיה שלכם בלבד.

קישורים באתר

ככול שיהיו קיימים באתר קישורים לאתרים שונים ברשת האינטרנט. קישורים כאלה יכולים להיות חלק מתוכן גולשות, חלק מתוכן פרסומי ושיווקי או חלק אחר באתר עצמו.

החנות אינה שולטת ו/או מפקחת על קישורים אלה ו/או על התכנים באתרי האינטרנט אליהם הם מובילים, גם אם מדובר בקישור שהוא שיתוף פעולה כלשהו של האתר עם צד שלישי כלשהו.

החנות אינה אחראית לתקינותם של הקישורים ו/או לעצם היותם קישורים פעילים.

תכנים מסחריים של צדדים שלישיים

יתכן והאתר כולל גם תכנים מסחריים, כגון פרסומות ומודעות. תכנים מסחריים כאלה נמסרים לפרסום על ידי המפרסמים ועל אחריותם בלבד

החנות אינה אחראית באופן כלשהו לתכנים המסחריים, לרבות אמיתות תוכנם או טיב המוצרים ו/או השירותים המוצעים בהם. החנות אינה אחראית לכל תוצאה של הסתמכות על התכנים המסחריים כאמור.

רכישות באתר, משלוחים, החזרות וביטולים

האתר מציע למכירה פריטים המוצגים בו. כל פריט מוצג עם צילום ופרטי הפריט. מובהר כי הצילומים הינם להמחשה בלבד, ויתכן שתמצאו שוני בין הפריט כפי שהוא מופיע בצילום, לרבות צבעיו, לפריט בפועל, בין היתר הואיל והצילום מוצג על מסך מחשב, דבר אשר עלול לגרום לשינוי בצבעים המוצגים. פרטי הפריט מוצגים באופן תמציתי ואין הם מהווים מפרט מלא של כל פריט. המחיר המופיע לצד כל פריט נכון למועד הצגתו, והחנות שומרת על זכותה לשנות את המחירים מעת לעת.

יתכן ולפריט מסוים תצורפנה הוראות טיפול מסוימות (בין בתיאור הפריט באתר, בהליך הרכישה או ביחד עם מסירת הפריט). אתם מתבקשים לטפל בפריט בהתאם להוראות הטיפול כאמור. החנות אינה אחראית לכל נזק אשר יגרם לפריט כתוצאה מטיפול אשר אינו תואם את הוראות הטיפול.

החנות שומרת על זכותה לשנות מעת לעת את האופן בו מוצגים הפריטים, לרבות החלפה או הסרה של צילומים, שינוי תיאור הפריט ושינוי מחירו וכן להסיר או להוסיף פריטים כראות עיניה.

הצגת פריט באתר אין משמעותו כי הפריט מצוי במלאי, והשלמת הרכישה מותנית בכך כי הפריט המוזמן (בצבע ובמידה שביקשת) מצוי במלאי. נעשה כמיטב יכולתנו לעדכן מייד באם המוצר אינו במלאי.

המחירים באתר כוללים מע"מ כשיעורו על פי דין.

חלק מן הפריטים באתר מיוצרים בהתאם לנתונים שאתם תתבקשו להגדיר כגון מידות, צבעים וכו'. האחריות הבלעדית לדיוקם ונכונותם של נתונים אלה חלה עליכם בלבד. בכפוף לכל דין, לא ניתן יהיה להחזיר פריט ו/או לבטל עסקה בשל טעות בנתונים שסיפקו הלקוחות.

בעת ההזמנה, וכתנאי לביצוע הזמנה, תתבקשו להזין פריטים מסויימים הדרושים לחנות לצורך הרכישה (כגון שם, כתובת, טלפון, כתובת דואר אלקטרוני, פרטי כרטיס אשראי וכו'). אתם מתחייבים כי הפרטים שתזינו יהיו מלאים ומדוייקים. אתם מתחייבים כי אמצעי התשלום בו תעשו שימוש הוא שלכם או שיש לכם הרשאה מבעל אמצעי התשלום לעשות בו שימוש.

לשם השלמת תהליך ההזמנה תבצע החנות בדיקה של הפרטים שתמסרו (לרבות פרטי כרטיס אשראי) מול חברת כרטיסי האשראי ובהזנת הפרטים אתם מסכימים לביצוע בדיקה כאמור מול חברת האשראי. מובהר כי השלמת הרכישה מותנית באישור מאת חברת כרטיסי האשראי לעסקה.

במידה והעסקה לא תאושר על ידי חברת כרטיסי האשראי, הרכישה לא תושלם ואתם תקבלו על כך הודעה מתאימה.

החיוב בגין רכישה שתבצעו יתבצע מיד עם סיום ביצועה של ההזמנה ובכפוף לאישור חברת האשראי כאמור.

כחלק מהליך הרכישה האתר ישלח אליכם אישור בדבר ביצוע ההזמנה בדואר אלקטרוני. אישור קבלת ההזמנה זה לא מהווה ראיה על השלמת העסקה ואינו מחייב את החנות.

במהלך ביצוע ההזמנה תוכלו לבחור את דרכי האספקה הזמינים עבורך לאותו מוצר. פירוט דרכי האספקה ותנאי האספקה מפורטים בתנאי משלוח, ביטולים והחזרות

כל עסקה שתבצעו באתר ניתנת לביטול בהתאם לתנאי משלוח, ביטולים והחזרות ובכפוף לדין.

החנות עושה כמיטב יכולתה על מנת שהאתר יפעל ללא תקלות או טעויות. עם זאת, אין באפשרות החנות למנוע טעויות או תקלות באופן מוחלט. לפיכך, במקרה של תקלה או טעות, לרבות (אך לא רק) טעות במחיר מוצר או תיאורו, החנות שומרת לעצמה את הזכות שלא לאשר עיסקה וכן לבטל עיסקה שכבר אושרה, לפי שיקול דעתה הבלעדי. במקרה כזה החנות תיצור עמך קשר ותודיע לכם על אי אישור או ביטול העיסקה.

כמו כן, החנות שומר לעצמה את הזכות לבטל עסקה בכל אחד מן המקרים הבאים:

49.1. לא ניתן להשלים את העסקה מחמת נסיבות שאינן תלויות בחנות, לרבות, אך לא רק, פעולות טרור ואיבה, פעולות מלחמה, שביתה, השבתה, מגיפה או תופעת טבע.

49.2. הפריט אזל מן המלאי בעת ו/או לאחר השלמת ההזמנה.

49.3. לחנות יש יסוד להניח כי המשתמשים אשר ביצעו את ההזמנה פעלה בניגוד לתנאי שימוש אלה.

אחריות

כל התכנים באתר מועמדים לרשות המשתמשים כפי שהם (as-is) והאתר אינו אחראי באופן כלשהו לדיוקם של התכנים, חוקיותם, נכונותם או זמינותם.

השימוש באתר הינו על אחריותם של המשתמשים בלבד.

החנות אינה מתחייבת כי האתר יהיה זמין באופן רצוף ומלא בכל עת. החנות אינה מתחייבת כי האתר יפעל למשך תקופת זמן כלשהי, ואינה מתחייבת כי כל השירותים המוצעים בו ימשיכו לפעול למשך תקופה מוגדרת כלשהי. לא יהיה בהפסקת פעולת האתר ו/או כל חלק ממנו כדי להטיל על החנות ו/או על מי מטעמה אחריות כלשהו לכל נזק ו/או הוצאה שיגרמו למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו.

החנות לא תהיה אחראית לכל נזק אשר יגרם למי מן המשתמשים ו/או לצד שלישי כלשהו עקב כח עליון, לרבות פגעי טבע, שביתות והשבתות, מלחמות ולחימה, אירועי טרור, מחסור בחומרי גלם, ציוד או עובדים, מצב חירום או כל סיבה אחרת אשר אינה בשליטת החנות.

האתר מאפשר לכם במקרים מסויימים להוסיף פריטים מסויימים לרשימת הפריטים המועדפים שלכם. פריטים אלה נשמרים באתר. החנות אינה מתחייבת כי רשימה זו תישמר ו/או לא תינזק. רשימת המועדפים הינה שירות של האתר למשתמשים, אולם לא תחול על החנות ו/או מי מטעמה כל אחריות בגין שיבוש ו/או שינוי ו/או מחיקה של הרשימה או חלק ממנה.

החנות אינה אחראית לכל וירוס, סוס טרויאני, תולעת או כל תוכנה זדונית אחרת שעלולה להימצא באתר ו/או לעבור ממנו לאמצעי כלשהו של המשתמשים. על המשתמשים חלה האחריות להתקין ולהפעיל על גבי האמצעי בו הם גולשים באתר תוכנה מתאימה להגנה בפני תוכנות זדוניות.

החנות אינה אחראית לכל תקלה הקשורה ו/או הנובעת מגורמים הקשורים בספקי תקשורת וציוד, כגון רשתות סלולר וספקי גישה לאינטרנט.

החנות אינה אחראית להתאמת האתר, לרבות השירותים והתכנים לצרכי ו/או למטרות המשתמשים ו/או לציוד שהמשתמשים עושה בו שימוש.

האתר פועל במידת האפשר על מנת שהתכנים יהיו נכונים ומדוייקים ככל שניתן, אולם על אף האמור ייתכן ויחולו ליקוי ו/או טעות ו/או אי דיוק בתכנים ו/או בדרך העברתם אל המשתמשים, והמשתמשים פוטרים בזאת את החנות מכל אחריות ו/או חבות ביחס לכך.

החנות לא תהיה אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, שיגרם למשתמשים ו/או לכל צד שלישי בגין השימוש באתר, לרבות בשירותים ובתכנים ו/או הסתמכות עליו ו/או בגין ביטול ו/או הפסקת איזה מהשירותים המוצעים באתר לרבות בגין שיבושים ו/או ליקויים בהעברת המידע ו/או רכישת מוצר כלשהו ו/או השימוש בו, בין אם נגרמו במזיד על ידי צד ג' כלשהו ובין אם נגרמו בשל תקלה כלשהי.

מובהר למשתמשים, כי המידע באתר עשוי להתעדכן ו/או להשתנות, מעת לעת, וכי תכנים שהופיעו באתר עשויים להימחק ו/או להשתנות ללא הודעה מוקדמת וללא הסכמת המשתמשים, וכי האתר אינו אחראי לכל נזק, מכל מין וסוג, שייגרם במקרה כאמור.

המשתמשים יפצו ו/או ישפו את החנות ו/או מי מטעמה בגין כל נזק ו/או הפסד ו/או תשלום ו/או הוצאה שיגרמו להם, עקב הפרת תנאי שימוש אלה, לרבות בגין כל טענה ו/או תביעה של צד שלישי כלשהו בקשר עם פעילות המשתמשים באתר.

כללי

רישומי המחשב  של החנות יהוו ראיה לכאורה לנכונותם בכל הקשור לשימוש ולפעילות באתר.

על השימוש באתר ועל תנאי שימוש אלה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל, ולא תהיה תחולה לכללי ברירת הדין הבינלאומי הקבועים בהם.

הסמכות המקומית והבינלאומית הבלעדית לדון בכל סכסוך ו/או מחלוקת ו/או כל עניין אחר הקשורים באתר ו/או פעולתו ו/או הפעלתו ו/או השימוש בו ו/או בתנאי שימוש אלה, תהיה מסורה לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל-אביב בישראל בלבד.

בשל אופיו המיוחד של שירות ברשת האינטרנט, ובשל אופיו הדינמי של האתר, הרי שמוסכם בזאת כי על אף האמור בכל דין אחר, תקופת ההתיישנות לכל עילה שהיא נגד האתר ו/או מי מטעמו בקשר עם האתר ו/או פעולתו ו/או הפעלתו ו/או השימוש בו ו/או תנאי שימוש אלה תהיה שנתיים ממועד התגבשות עילת התביעה, ולאחר תקופה זו לא ניתן יהיה להגיש תביעה כלשהי בגין עניינים אלה כנגד האתר ו/או מי מטעמו.

היה ובית משפט מוסמך יקבע כי חלק כלשהו מתנאי שימוש אלה הינו מחוסר תוקף, הרי שתנאי השימוש יתוקנו באופן מינימלי ככל הנדרש, באופן שיותיר את הוראותיהם קרובות ככל הניתן לרוח תנאי שימוש אלה. כל יתר תנאי השימוש ימשיכו לעמוד בתוקפם.

בכל מקרה של סתירה בין הוראות תנאי שימוש אלה לכל מצג ו/או פרסום אחר של החנות, תגברנה הוראות תנאי שימוש אלה, אלא אם צויין במפורש אחרת.

הנכם מוזמנים לפנות אלינו בכל שאלה בקשר לתנאי שימוש אלה לדואר אלקטרוני office@knekash.com

מדיניות פרטיות – קנה קש בע"מ

קנה קש בע"מ (להלן: "קנה קש") מכבדת את פרטיות המשתמשים באתר האינטרנט שהיא מנהלת ומפעילה - www.kane-kash.com (להלן: "האתר"), ובהתאם מפורסמת בזאת מדיניותה ביחס להגנת הפרטיות באתר, והיא מתחייבת כלפי המשתמשים באתר לקיים מדיניות זו.

מטרת המדיניות להסביר מהם נוהגי קנה׳קש ביחס לפרטיות המשתמשים באתר, וכיצד היא משתמשת ו/או עשויה להשתמש במידע, הנמסר לה על-ידי המשתמשים באתר או הנאסף על-ידה בעת השימוש באתר.  

כללי

בעת שימוש באתר נאסף עליכם מידע. חלק מהמידע מזהה אותכם באופן אישי, כלומר בשמכם ובכתובתכם, מוצרים ושירותים שרכשתם או הזמנתם, אמצעי התשלום ששימשו אותכם, וכיו"ב. זהו המידע שאתם מוסרים ביודעין, לדוגמה בעת הרשמה לאתר ו/או בעת שהינכם מבצעים פעולות באתר (למשל הזמנת מוצרים). חלק מהמידע אינו מזהה אותכם אישית ואינו נשמר ביחד עם פרטיכם. זהו מידע סטטיסטי ומצטבר. לדוגמה, פרסומות שקראתם באתר, העמודים שבהם צפיתם, ההצעות והשירותים שעניינו אותכם, כתובת האינטרנט (IP ) שממנה פניתם ועוד. חלק המידע נשמר במאגר הלקוחות של קנה׳קש, לצרכי שיווק ומכירה חוזרת כמפורט להלן. 

מדיניות פרטיות

רישום לשירותים 

ככל שנדרשים פרטים אישיים שלכם בעת רישום לשירותים באתר או בעת הזמנת מוצרים באתר ורכישתם, קנה׳קש תבקש מכם רק את המידע הנחוץ במישרין לאספקת השירותים או לרכישת המוצרים. 

מאגר המידע 

הנתונים שנאספו יישמרו במאגר המידע של קנה׳קש ובאחריותה.

השימוש במידע

 השימוש במידע שנאסף, ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין, על מנת –

  • לאפשר להשתמש בשירותים שונים באתר .
  • לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר.
  •  לשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים.
  • תיקון טעויות ו/או תקלות בשירותים באתר. 
  • לצורך רכישת מוצרים ושירותים באתרים - לרבות פרסום מידע ותכנים.
  •  כדי להתאים את המודעות שיוצגו בעת הביקור באתרים לתחומי ההתעניינות שלכם. 

המידע שישמש את החברה יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה אישית.

דיוור ישיר אלקטרוני

קנה קש מעונינת לשלוח אליכם מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע בדבר שירותיה וכן מידע שיווקי ופרסומי. מידע כזה ישוגר אליכם רק אם נתתם הסכמה מפורשת לכך, ובכל עת תוכלו לחזור בכם מהסכמתכם ולבקש להסירכם מרשימת הדיוור וזאת על ידי פניה לקנה קש בדוא"ל
knekashmedia@gmail.com

החברה לא תמסור את פרטיכם האישיים למפרסמים. עם זאת, היא רשאית להעביר מידע סטטיסטי על פעילות המשתמשים באתר. מידע סטטיסטי שיועבר לא יזהה אותך אישית. 

מסירת מידע לצד שלישי 

קנה׳קש לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיכם האישיים והמידע שנאסף על פעילותכם באתר אלא במקרים המפורטים להלן: 

  • במקרה של מחלוקת משפטית בינכם לבין קנה׳קש שתחייב חשיפת פרטיכם;.
  • אם תבצעו באתר פעולות שבניגוד לדין; 
  • אם יתקבל צו שיפוטי המורה למסור את פרטיכם או המידע אודותיכם לצד שלישי; 
  • אם קנה׳קש  תמכור או תעביר בכל צורה שהיא את פעילות האתרים לתאגיד כלשהו - וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתרים עם פעילותו של צד שלישי, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו. 

Cookies 

באתר נעשה שימוש ב"עוגיות" (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיכם האישיות ולצורכי אבטחת מידע.

דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת Cookies. אם אינכם יודעים כיצד לעשות זאת, בדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו אתה משתמש.

פרסומות של צדדים שלישיים 

החברה מתירה לחברות אחרות לנהל את מערך הפרסומות באתרים. המודעות שבהן אתם צופים בעת הביקור באתר מגיעות ממחשביהן של אותן חברות. כדי לנהל את הפרסומות שלהן, חברות אלה מציבות Cookies במחשבכם. קבצי ה-Cookies מאפשרים להן לאסוף מידע על האתרים שבהם צפיתם בפרסומות שהציבו ועל אילו פרסומות הקשתם. השימוש שחברות אלה עושות ב-Cookies כפוף למדיניות הפרטיות שלהן ולא למדיניות הפרטיות של קנה קש. 

אבטחת מידע 

קנה׳קש מיישמת באתריה מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, אין הם מעניקים בטחון מוחלט. לכן, קנה׳קש לא מתחייבת ששירותיה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם. 

זכות לעיין במידע 

על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א - 1981, כל אדם זכאי לעיין במידע עליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע עליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו.

פנייה כזאת יש להפנות אל knekashmedia@gmail.com או בדואר רגיל אל: רחוב יחזקאל 1 , ת.ד 133 , מיקוד 4034084 , כפר יונה

בנוסף, אם המידע שבמאגרי קנה׳קש משמש לצורך פניה אישית אליכם,  אתם זכאים על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א- 1981 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליכם יימחק ממאגר המידע וזאת באמצעות פניה למען לעיל. 

שינויים במדיניות הפרטיות 

בכל מקרה בו יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרתם, תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של האתר.